क्र.सं. विभाग/कार्यालय ठेगाना पद व्यक्तिको नाम सम्पर्क नं. इमेल
1 स्वास्थ्य निर्देशनालय, धनकुटा धनकुटा नि. निर्देशक श्री ज्ञानबहादुर बस्नेत 9851073878