Sn शीर्षक डाउनलोड टिप्पणी
1 स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन मापदण्ड, २०७७
2 राष्ट्रिय एम्वुलेन्स निर्देशिका, २०७८
3 स्वास्थ्य संस्था स्थापना, संचालन तथा स्तरोन्नति मापदण्ड सम्वन्धी निर्देशिका, २०७०